Algemene voorwaarden

TEST

Algemene voorwaarden Via Video

1. DEFINITIES

AANVANGSDATUM: ofwel de datum waarop Via Video kennis neemt van de aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER ofwel de datum waarop de uitvoering van de OPDRACHT een aanvang neemt;

OFFERTE: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die Via Video aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, alsook de financiële en eventuele van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden waaraan de diensten zullen worden verstrekt.

OPDRACHTGEVER: de fysieke of rechtspersoon die van de diensten van Via Video gebruik maakt en in voorkomend geval als dusdanig in de OFFERTE staat vermeld; OPDRACHT: het geheel van diensten aangeboden door Via Video zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde OFFERTE. Bij afwezigheid van een OFFERTE is de OPDRACHT het geheel van diensten aangeboden door Via Video op vraag van de OPDRACHTGEVER;

Via Video: Ostyn BVBA, met zetel te 9050 Gent, Harmoniestraat 13, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0555.755.956

2. TOEPASSINGSGEBIED

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke OPDRACHT die door Via Video wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken in de OFFERTE.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de OPDRACHTGEVER.

2.3 Ieder begin van uitvoering van een OPDRACHT, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, geldt eveneens als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

3. PRIJS

3.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen vermeld op de OFFERTE vast en niet aanpasbaar.

3.2. Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de OFFERTE, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW) overeenkomstig de wettelijke tarieven.

3.3. De prijzen in de OFFERTE zijn ramingen tenzij anders bepaald.

4. BETALINGSMODALITEITEN

4.1. De facturen zijn netto contant betaalbaar op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur. Bij aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER of bij aanvang van de uitvoering de OPDRACHT zal Via Video een voorschotschotfactuur van maximaal 30% van de in de OFFERTE vermelde prijs mogen uitsturen.

4.2. Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 EUR en onverminderd het recht van de Via Video om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door Via Video gemaakte inningskosten ten einde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.

4.3. De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

4.4. Bij niet of laattijdige betaling houdt Via Video zich het recht voor om alle verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

5. UITVOERING OPDRACHT

5.1. Via Video zal de OPDRACHT uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5.2. Via Video gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de OPDRACHT enkel een middelenverbintenis aan en stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht.

5.3. Via Video bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende OPDRACHT uitgevoerd wordt.

5.4. Via Video heeft het recht de OPDRACHT geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

6. DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

6.1. De OFFERTE die wordt opgemaakt en uitgestuurd door Via Video is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan. De overeenkomst tussen Via Video en de OPDRACHTGEVER komt tot stand door de ondertekening en/of de kennisgeving van de goedkeuring van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER aan Via Video . Indien geen OFFERTE werd opgemaakt komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van het begin van uitvoering van de OPDRACHT.

6.2. De overeenkomst loopt van de AANVANGSDATUM tot en met het moment van de aanvaarding van de resultaten van de OPDRACHT of de factuur door de OPDRACHTGEVER, zoals omschreven in artikel 9.

6.4. De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de OPDRACHT aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen overleg plegen met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst.

6.5. Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.

7. GEGEVENS EN INFORMATIE

7.1. Via Video is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de OPDRACHT indien OPDRACHTGEVER alle door Via Video verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Via Video gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat OPDRACHTGEVER de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van OPDRACHTGEVER.

7.2. OPDRACHTGEVER is gehouden Via Video onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de OPDRACHT van belang kunnen zijn.

7.3. OPDRACHTGEVER staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Via Video verstrekte gegevens en informatie.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken gemaakt tussen de partijen gelden de volgende afspraken met betrekking tot de auteursrechten:

8.1. Op het ogenblik dat de OPDRACHTGEVER de factuur met betrekking tot de OPDRACHT volledig heeft betaald draagt Via Video aan de OPDRACHTGEVER het exclusieve recht op de exploitatie van het werk, dat tot stand werd gebracht in het kader van de uitvoering van de OPDRACHT (hierna “het Werk), over. Dit met inbegrip van de rechten die voor deze exploitatie noodzakelijk zijn. Deze cessie geldt voor de in art 8.2 omschreven exploitatiewijzen, de volledige duur van het auteursrecht en voor België (voor exploitatie op het internet geldt het recht wereldwijd).

8.2. Door de in art. 8.1 toegekende cessie van de auteursrechten op het Werk verwerft de OPDRACHTGEVER het recht om in het kader van haar activiteiten deze op volgende wijze te exploiteren:

(i) Het recht het Werk te reproduceren voor doel waarvoor het werd gemaakt;

(ii) Het recht het Werk te verspreiden en mee te delen aan het publiek in overeenstemming met het doel waarvoor het werd gemaakt en dit door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de satelliet, internet en alle vormen van computernetwerken;

8.3. De vergoeding voor de cessie van de hiervoor bepaalde rechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de OPDRACHT.

8.4. Via Video zal van de natuurlijke personen die het Werk tot stand brengen de nodige rechten op het Werk verwerven zodat Via Video haar verbintenissen van dit artikel ten aanzien van OPDRACHTGEVER kan nakomen.

8.5. OPDRACHTGEVER staat in voor het verkrijgen van de nodige toestemmingen om de werken van derden die in het Werk zouden worden gebruikt, te mogen gebruiken.

8.6 Via Video staat niet voor het verkrijgen van de toestemming van de personen die in het Werk in beeld komen om diens beeltenis te mogen gebruiken, het zogenaamde portretrecht. Het is aan de OPDRACHTGEVER om de toestemming van deze personen te bekomen.

8.7 Via Video kan alle Werken voor eigen publiciteit blijven gebruiken op de website en in sociale media.

9. LEVERING EN AANVAARDING

9.1. Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal Via Video een gedetailleerde factuur overmaken aan de OPDRACHTGEVER. De factuur wordt uitsluitend per e-­‐mail in .pdf-­‐formaat verzonden.

9.2. De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van tien (10) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de OPDRACHT te kennen te geven aan Via Video; na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

9.3. De aanvaarding van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de OPDRACHTGEVER in van de behoorlijke uitvoering van de OPDRACHT conform alle gemaakte afspraken.

9.4. Klachten betreffende de factuur kunnen slechts aanvaard worden indien zij binnen de tien (10) werkdagen na postdatum van de factuur toegekomen zijn middels aangetekend schrijven op het adres van Via Video. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als niet-­‐bestaande wordt beschouwd.

9.5. Indien de OPDRACHT betrekking heeft op video, bezorgt Via Video aan de klant een afgewerkt bestand. De originele videobestanden (Rushes) worden niet aan de klant bezorgd. De klant die hierom verzoekt, kan tegen betaling van de kosten de Rushes bekomen.

9.6. Via Video staat niet in voor de bewaring van de Rushes en neemt geen enkele verplichting dienaangaande op zich.

10. UITVOERINGSTERMIJNEN

10.1. De uitvoeringsdata worden slechts ter indicatieve titel verstrekt. De meegedeelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk.

10.2. Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT nooit aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding.

11. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

11.1. Via Video geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de RESULTATEN voor een specifiek doeleinde.

11.2 De OPDRACHTGEVER neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de resultaten op zich.

11.3. Via Video zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de OPDRACHTGEVER in dat verband. De OPDRACHTGEVER vrijwaart Via Video op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband.

11.4. Via Video kan niet aansprakelijk worden gesteld door de OPDRACHTGEVER voor enige schade die zou ontstaan zijn bij de uitvoering van de overeenkomst indien aangetoond wordt dat Via Video de OPDRACHT conform de regels van de kunst en conform de OPDRACHT heeft uitgevoerd.

11.5. Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout van Via Video is de totale aansprakelijkheid van Via Video voor schade, die zou ontstaan zijn uit of naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, in elk geval beperkt tot de prijs die Via Video heeft ontvangen voor de uitvoering van de OPDRACHT waaruit of naar aanleiding waarvan de schade zou zijn ontstaan.

11.6. De OPDRACHTGEVER vrijwaart de Via Video tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

12. NIETIGE CLAUSULES

Wanneer één van de clausules opgenomen in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort.

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1. Het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht, is van toepassing op deze overeenkomst.

13.2. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van deze overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Gent.